ZASADY I WARUNKI UŻYTKOWANIA
Ostatnia aktualizacja 31 marca 2022 r.
Niniejsze Warunki użytkowania stanowią prawnie wiążącą umowę zawartą pomiędzy użytkownikiem, osobiście lub w imieniu podmiotu ("użytkownik") a CNC PRO Radosław Kucharski (" Firma", “ my”, “ nas”, lub “ nasz”), dotyczących dostępu i korzystania przez użytkownika z https://wood-lights.com/shop witryna internetowa, a także wszelkie inne formy medialne, kanały medialne, mobilne witryny internetowe lub aplikacje mobilne powiązane, sprzężone lub w inny sposób z nimi połączone (łącznie zwane "Witryną"). Jesteśmy zarejestrowani w Polska a nasza siedziba mieści się przy ul. Sportowej 8 , Konopiska , Śląskie 42-274 . Nasz numer VAT to PL5732734810. Użytkownik potwierdza, że uzyskując dostęp do Witryny, przeczytał, zrozumiał i zgodził się przestrzegać wszystkich niniejszych Warunków użytkowania. JEŚLI NIE ZGADZASZ SIĘ Z WSZYSTKIMI WARUNKAMI KORZYSTANIA Z WITRYNY, NIE WOLNO CI Z NIEJ KORZYSTAĆ I MUSISZ NATYCHMIAST ZAPRZESTAĆ JEJ UŻYTKOWANIA.
Dodatkowe warunki i dokumenty, które mogą być od czasu do czasu zamieszczane na Stronie, zostają niniejszym wyraźnie włączone do niniejszej Umowy przez odniesienie. Zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania, do wprowadzania od czasu do czasu zmian lub modyfikacji niniejszych Warunków użytkowania. Będziemy informować o wszelkich zmianach poprzez aktualizację daty "Ostatnia aktualizacja" w niniejszych Warunkach użytkowania, a użytkownik zrzeka się prawa do otrzymywania szczegółowych powiadomień o każdej takiej zmianie. Należy upewnić się, że użytkownik zapoznaje się z odpowiednimi Warunkami przy każdym korzystaniu z naszej Witryny, aby zrozumieć, które Warunki mają zastosowanie. Użytkownik będzie podlegał zmianom w zmienionych Warunkach użytkowania i będzie się uważać, że zapoznał się z nimi i zaakceptował je poprzez dalsze korzystanie z Witryny po dacie opublikowania zmienionych Warunków użytkowania.
Informacje zawarte w Witrynie nie są przeznaczone do rozpowszechniania ani wykorzystywania przez jakąkolwiek osobę lub podmiot w jakiejkolwiek jurysdykcji lub kraju, w którym takie rozpowszechnianie lub wykorzystywanie byłoby sprzeczne z prawem lub przepisami, lub w którym podlegalibyśmy obowiązkowi rejestracji w takiej jurysdykcji lub kraju. W związku z tym osoby, które decydują się na dostęp do Witryny z innych miejsc, czynią to z własnej inicjatywy i ponoszą wyłączną odpowiedzialność za przestrzeganie lokalnych przepisów prawa, jeśli i w zakresie, w jakim przepisy te mają zastosowanie.
Witryna nie jest dostosowana do zgodności z przepisami branżowymi (Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA), Federal Information Security Management Act (FISMA) itp.), więc jeśli interakcje użytkownika podlegałyby takim przepisom, nie może on korzystać z tej Witryny. Nie wolno korzystać z Witryny w sposób, który naruszałby ustawę Gramm-Leach-Bliley Act (GLBA).
Witryna jest przeznaczona dla użytkowników, którzy ukończyli 13 lat. Wszyscy użytkownicy, którzy są niepełnoletni w jurysdykcji, w której zamieszkują (zazwyczaj poniżej 18 roku życia), muszą uzyskać zgodę rodzica lub opiekuna i być przez niego bezpośrednio nadzorowani, aby móc korzystać ze Strony. Jeśli użytkownik jest niepełnoletni, przed rozpoczęciem korzystania z Witryny musi poprosić rodzica lub opiekuna o przeczytanie i zaakceptowanie niniejszych Warunków użytkowania.
2. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
Jeśli nie zaznaczono inaczej, Witryna stanowi naszą własność, a cały kod źródłowy, bazy danych, funkcjonalność, oprogramowanie, projekty stron internetowych, materiały audio, wideo, tekst, zdjęcia i grafika znajdujące się na Witrynie (łącznie zwane "Treścią") oraz znaki towarowe, znaki usługowe i logo w nich zawarte ("Znaki") są własnością lub są kontrolowane przez nas lub są nam licencjonowane i są chronione prawami autorskimi i prawami dotyczącymi znaków towarowych oraz różnymi innymi prawami własności intelektualnej i prawami dotyczącymi nieuczciwej konkurencji obowiązującymi w Stanach Zjednoczonych, międzynarodowymi prawami autorskimi i konwencjami międzynarodowymi. Treść i Znaki są udostępniane na Stronie "W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ" wyłącznie do informacji i użytku osobistego. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszych Warunkach użytkowania, żadna część Strony, żadna Treść ani Znaki nie mogą być kopiowane, reprodukowane, agregowane, ponownie publikowane, przesyłane, zamieszczane, publicznie wyświetlane, kodowane, tłumaczone, przekazywane, dystrybuowane, sprzedawane, licencjonowane ani w żaden inny sposób wykorzystywane do jakichkolwiek celów komercyjnych bez naszej wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody.
Pod warunkiem, że jesteś uprawniony do korzystania ze Strony, udzielamy Ci ograniczonej licencji na dostęp i korzystanie ze Strony oraz na pobieranie lub drukowanie kopii dowolnej części Treści, do której uzyskałeś prawidłowy dostęp, wyłącznie na Twój osobisty, niekomercyjny użytek. Zastrzegamy sobie wszelkie prawa do Strony, Treści i Znaków, które nie zostały w sposób wyraźny przyznane Użytkownikowi.
3. REPREZENTACJE UŻYTKOWNIKÓW
Korzystając z Witryny, użytkownik oświadcza i gwarantuje, że: ( 1 ) wszystkie podane przez użytkownika informacje rejestracyjne będą prawdziwe, dokładne, aktualne i kompletne; ( 2 ) użytkownik będzie dbał o dokładność takich informacji i w razie potrzeby niezwłocznie aktualizował informacje rejestracyjne; ( 3 ) użytkownik posiada zdolność prawną i zgadza się przestrzegać niniejszych Warunków użytkowania; ( 4 ) nie masz mniej niż 13 lat; ( 5 ) nie jesteś niepełnoletni w jurysdykcji, w której mieszkasz, lub jeśli jesteś niepełnoletni, otrzymałeś zgodę rodziców na korzystanie z Witryny; ( 6 ) Użytkownik nie będzie uzyskiwał dostępu do Witryny za pomocą środków zautomatyzowanych lub innych niż ludzkie, zarówno za pomocą botów, skryptów, jak i w inny sposób; ( 7 ) użytkownik nie będzie wykorzystywał Witryny do żadnych nielegalnych lub nieuprawnionych celów; oraz ( 8 ) korzystanie przez użytkownika z Witryny nie będzie naruszać żadnych obowiązujących przepisów prawa ani regulacji.
Jeśli podasz jakiekolwiek informacje nieprawdziwe, niedokładne, nieaktualne lub niekompletne, mamy prawo zawiesić lub zlikwidować Twoje konto i odmówić wszelkiego bieżącego lub przyszłego korzystania z Witryny (lub jej części).
4. REJESTRACJA UŻYTKOWNIKA
Użytkownik może zostać poproszony o zarejestrowanie się na Stronie. Użytkownik zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy swojego hasła i ponosi odpowiedzialność za wszelkie sposoby korzystania z konta i hasła. Zastrzegamy sobie prawo do usunięcia, odebrania lub zmiany wybranej przez użytkownika nazwy użytkownika, jeśli uznamy, według własnego uznania, że jest ona nieodpowiednia, nieprzyzwoita lub w inny sposób niestosowna.
5. PRODUKTY
Dokładamy wszelkich starań, aby kolory, cechy, specyfikacje i szczegóły produktów dostępnych w Witrynie były wyświetlane jak najdokładniej. Nie gwarantujemy jednak, że kolory, cechy, specyfikacje i szczegóły produktów będą dokładne, kompletne, niezawodne, aktualne lub wolne od innych błędów, a wyświetlacz elektroniczny użytkownika może nie odzwierciedlać rzeczywistych kolorów i szczegółów produktów. Wszystkie produkty są dostępne i nie możemy zagwarantować, że będą dostępne w magazynie. Zastrzegamy sobie prawo do zaprzestania sprzedaży dowolnych produktów w dowolnym czasie i z dowolnego powodu. Ceny wszystkich produktów mogą ulec zmianie.
6. ZAKUPY I PŁATNOŚCI
Akceptujemy następujące formy płatności:
- Visa
- Mastercard
- PayPal
- PayU
Użytkownik zobowiązuje się podawać aktualne, kompletne i dokładne informacje o zakupie i koncie w przypadku wszystkich zakupów dokonywanych za pośrednictwem Witryny. Użytkownik zobowiązuje się również do niezwłocznego aktualizowania informacji dotyczących konta i płatności, w tym adresu e-mail, metody płatności i daty ważności karty płatniczej, abyśmy mogli zrealizować transakcje i skontaktować się z użytkownikiem w razie potrzeby. Do ceny zakupu zostanie doliczony podatek od sprzedaży, jeśli zostanie to przez nas uznane za wymagane. Możemy w każdej chwili zmienić ceny. Wszystkie płatności są dokonywane w Euro lub Polskich Złotych.
Użytkownik zgadza się uiścić wszystkie opłaty według cen obowiązujących w danym momencie za dokonane zakupy oraz wszelkie obowiązujące opłaty za przesyłkę i upoważnia nas do obciążenia wybranego przez siebie dostawcy usług płatniczych tymi kwotami po złożeniu zamówienia. Jeśli zamówienie podlega powtarzającym się opłatom, Użytkownik wyraża zgodę na powtarzające się obciążanie przez nas jego metody płatności bez konieczności uzyskania uprzedniej zgody Użytkownika na każde powtarzające się obciążenie, do czasu anulowania odpowiedniego zamówienia. Firma Nike zastrzega sobie prawo do korygowania wszelkich błędów lub pomyłek cenowych, nawet jeśli zażądała już zapłaty lub ją otrzymała.
Firma zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia każdego zamówienia złożonego za pośrednictwem Witryny. Firma Nike może, według własnego uznania, ograniczyć lub anulować ilość zakupionych produktów na osobę, gospodarstwo domowe lub zamówienie. Ograniczenia te mogą obejmować zamówienia złożone przez lub w ramach tego samego konta klienta, tej samej metody płatności i/lub zamówień korzystających z tego samego adresu rozliczeniowego lub wysyłkowego. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia lub zakazu składania zamówień, które według naszej wyłącznej oceny wydają się być złożone przez dealerów, sprzedawców lub dystrybutorów.
7. POLITYKA ZWROTÓW
Przed dokonaniem jakichkolwiek zakupów należy zapoznać się z naszymi Zasadami zwrotu zamieszczonymi na Stronie.

8. DZIAŁANIA ZABRONIONE
Użytkownik nie może uzyskiwać dostępu do Witryny ani korzystać z niej w celach innych niż te, dla których Witryna została przez nas udostępniona. Witryna nie może być wykorzystywana w związku z jakimikolwiek przedsięwzięciami komercyjnymi, z wyjątkiem tych, które są przez nas wyraźnie popierane lub zatwierdzane.
Jako użytkownik Witryny, użytkownik zobowiązuje się, że nie będzie:
 • Systematycznego pobierania danych lub innych treści z Witryny w celu tworzenia lub kompilowania, bezpośrednio lub pośrednio, zbiorów, zestawień, baz danych lub katalogów bez naszej pisemnej zgody.
 • Oszukiwać, wyłudzać lub wprowadzać w błąd nas i innych użytkowników, zwłaszcza w przypadku prób zdobycia poufnych informacji o koncie, takich jak hasła użytkowników.
 • Obchodzić, wyłączać lub w inny sposób zakłócać funkcji związanych z bezpieczeństwem Witryny, w tym funkcji, które zapobiegają lub ograniczają wykorzystanie lub kopiowanie jakiejkolwiek Treści lub wymuszają ograniczenia w korzystaniu z Witryny i/lub Treści na niej zawartych.
 • dyskredytować, szargać lub w inny sposób szkodzić, w naszej opinii, nam i/lub Witrynie.
 • Wykorzystywania jakichkolwiek informacji uzyskanych z Witryny w celu nękania, prześladowania lub krzywdzenia innych osób.
 • Niewłaściwego korzystania z naszych usług wsparcia lub składania fałszywych zgłoszeń dotyczących nadużyć lub niewłaściwego postępowania.
 • Korzystać z Witryny w sposób niezgodny z obowiązującym prawem lub przepisami.
 • Nieuprawnionego umieszczania Witryny w ramkach lub linków do niej.
 • Przesyłania lub przekazywania (lub prób przesyłania) wirusów, koni trojańskich lub innych materiałów, w tym nadmiernego używania wielkich liter i spamowania (ciągłego przesyłania powtarzającego się tekstu), które zakłócają niezakłócone korzystanie z Witryny przez jakąkolwiek stronę lub modyfikują, osłabiają, zakłócają, zmieniają lub zakłócają korzystanie, cechy, funkcje, działanie lub konserwację Witryny.
 • Zaangażować się w jakiekolwiek zautomatyzowane korzystanie z systemu, takie jak używanie skryptów do wysyłania komentarzy lub wiadomości, lub używanie jakichkolwiek narzędzi do eksploracji danych, robotów lub podobnych narzędzi do zbierania i ekstrakcji danych.
 • Usuwania informacji o prawach autorskich lub innych prawach własności z jakiejkolwiek Treści.
 • Próbować podszywać się pod innego użytkownika lub osobę albo używać nazwy użytkownika innego użytkownika.
 • Przesyłanie lub przekazywanie (lub próby przesyłania lub przekazywania) jakichkolwiek materiałów, które działają jako pasywny lub aktywny mechanizm zbierania lub przekazywania informacji, w tym bez ograniczeń, czystych formatów wymiany grafiki ("gifs"), pikseli 1×1, robaków internetowych, plików cookie lub innych podobnych urządzeń (czasami określanych jako "spyware" lub "pasywne mechanizmy zbierania danych" lub "pcms").
 • Zakłócania, przerywania lub stwarzania nadmiernego obciążenia dla Witryny, sieci lub usług połączonych z Witryną.
 • Nękać, denerwować, zastraszać lub grozić pracownikom lub agentom firmy, którzy są zaangażowani w udostępnianie użytkownikowi jakiejkolwiek części Strony.
 • Próbować ominąć wszelkie środki stosowane na Stronie, mające na celu uniemożliwienie lub ograniczenie dostępu do Strony lub jakiejkolwiek jej części.
 • Kopiowania lub adaptowania oprogramowania Strony, w tym między innymi kodu Flash, PHP, HTML, JavaScript lub innego.
 • Z wyjątkiem przypadków dozwolonych przez obowiązujące prawo, nie należy rozszyfrowywać, dekompilować, dezasemblować ani odtwarzać kodu źródłowego żadnego z programów składających się na Witrynę lub w jakikolwiek sposób stanowiących jej część.
 • Z wyjątkiem przypadków, gdy jest to wynikiem korzystania ze standardowej wyszukiwarki lub przeglądarki internetowej, nie należy używać, uruchamiać, rozwijać ani rozpowszechniać żadnych zautomatyzowanych systemów, w tym między innymi pająków, robotów, narzędzi do oszukiwania, skrobaków lub czytników offline, które uzyskują dostęp do Witryny, ani używać lub uruchamiać żadnych nieautoryzowanych skryptów lub innego oprogramowania.
 • Korzystania z usług pośrednika w zakupie lub agenta ds. zakupów w celu dokonywania zakupów na Stronie.
 • Nieuprawnionego korzystania z Witryny, w tym gromadzenia nazw użytkowników i/lub adresów e-mail użytkowników za pomocą środków elektronicznych lub innych w celu wysyłania niechcianych wiadomości e-mail lub tworzenia kont użytkowników w sposób zautomatyzowany lub pod fałszywym pretekstem.
 • Wykorzystywania Witryny w ramach działań mających na celu konkurowanie z nami lub w inny sposób wykorzystywania Witryny i/lub Treści do jakichkolwiek przedsięwzięć lub przedsięwzięć komercyjnych przynoszących dochód.
9. WKŁADY GENEROWANE PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW
Witryna może zapraszać użytkownika do korzystania z czatu, wnoszenia wkładu lub udziału w blogach, forach dyskusyjnych, forach internetowych i innych funkcjach, a także może zapewniać użytkownikowi możliwość tworzenia, przesyłania, zamieszczania, wyświetlania, przekazywania, wykonywania, publikowania, rozpowszechniania lub nadawania treści i materiałów do nas lub na Witrynę, w tym między innymi tekstu, tekstów, nagrań, filmów, nagrań audio, zdjęć, grafik, komentarzy, sugestii, informacji osobistych lub innych materiałów (zwanych łącznie "Materiałami"). Materiały mogą być oglądane przez innych użytkowników Witryny i Ofert Rynkowych oraz przez strony internetowe innych firm. W związku z tym wszelkie Materiały przekazane przez użytkownika mogą być traktowane jako niepoufne i niezastrzeżone. Kiedy tworzysz lub udostępniasz Materiały, oświadczasz i gwarantujesz, że:
 • Tworzenie, dystrybucja, transmisja, publiczne wyświetlanie lub wykonywanie oraz uzyskiwanie dostępu, pobieranie lub kopiowanie Twoich Materiałów nie narusza i nie będzie naruszać praw własności, w tym między innymi praw autorskich, patentów, znaków towarowych, tajemnic handlowych lub praw moralnych osób trzecich.
 • Jesteś twórcą i właścicielem lub posiadasz niezbędne licencje, prawa, zgody, zwolnienia i pozwolenia, aby wykorzystać i upoważnić nas, Stronę oraz innych użytkowników Strony do wykorzystania Twoich Materiałów w sposób przewidziany przez Stronę i niniejsze Warunki użytkowania.
 • Masz pisemną zgodę, zwolnienie i/lub pozwolenie każdej możliwej do zidentyfikowania osoby w Twoich Materiałach na użycie nazwiska lub podobizny każdej takiej możliwej do zidentyfikowania osoby w celu umożliwienia włączenia i wykorzystania Twoich Materiałów w dowolny sposób przewidziany przez Stronę i niniejsze Warunki użytkowania.
 • Wkłady użytkownika nie są fałszywe, niedokładne ani wprowadzające w błąd.
 • Wkłady użytkownika nie są niechcianymi lub nieautoryzowanymi reklamami, materiałami promocyjnymi, piramidami finansowymi, łańcuszkami, spamem, masowymi wysyłkami lub innymi formami nagabywania.
 • Materiały użytkownika nie są obsceniczne, lubieżne, rozpustne, brudne, brutalne, napastliwe, oszczercze ani w inny sposób niestosowne (według naszej oceny).
 • Wkład użytkownika nie może ośmieszać, wyszydzać, lekceważyć, zastraszać ani znęcać się nad innymi osobami.
 • Materiały użytkownika nie są wykorzystywane do nękania lub grożenia (w prawnym znaczeniu tych terminów) innym osobom ani do promowania przemocy wobec konkretnej osoby lub grupy osób.
 • Wkład użytkownika nie narusza żadnych obowiązujących przepisów prawa, regulacji ani zasad.
 • Wkład użytkownika nie narusza prywatności ani praw do wizerunku osób trzecich.
 • Materiały użytkownika nie naruszają żadnych obowiązujących przepisów dotyczących pornografii dziecięcej ani innych przepisów mających na celu ochronę zdrowia lub dobra osób nieletnich;
 • Twoje wypowiedzi nie mogą zawierać żadnych obraźliwych komentarzy związanych z rasą, pochodzeniem narodowym, płcią, preferencjami seksualnymi lub niepełnosprawnością fizyczną.
 • Materiały użytkownika nie naruszają w inny sposób ani nie zawierają odnośników do materiałów naruszających jakiekolwiek postanowienia niniejszych Warunków użytkowania lub jakiekolwiek obowiązujące prawo lub przepisy.
Korzystanie z Witryny lub Ofert Marketplace z naruszeniem powyższych zasad stanowi naruszenie niniejszych Warunków Użytkowania i może skutkować, między innymi, pozbawieniem lub zawieszeniem prawa użytkownika do korzystania z Witryny i Ofert Marketplace.
10. LICENCJA NA WKŁADY
Publikując swoje Materiały na jakiejkolwiek części Strony, automatycznie przyznajesz, oraz oświadczasz i gwarantujesz, że masz prawo przyznać nam nieograniczone, nieograniczone, nieodwołalne, wieczyste, niewyłączne, zbywalne, wolne od tantiem, w pełni opłacone, ogólnoświatowe prawo i licencję do hostingu, używania, kopiowania, reprodukcji, ujawniania, sprzedaży, odsprzedaży, publikowania, nadawania, retytuowania, archiwizowania, przechowywania, cache, publicznego odtwarzania, publicznego wyświetlania, formatowania, tłumaczenia, przesyłania, wypisywania (w całości lub w części) i dystrybucji takich Materiałów (w tym, bez ograniczeń, Twojego wizerunku i głosu) w dowolnym celu, komercyjnym, reklamowym lub innym, oraz do przygotowywania prac pochodnych lub włączania do innych prac takich Materiałów, a także udzielania i upoważniania do udzielania sublicencji na powyższe. Wykorzystanie i dystrybucja mogą mieć miejsce w dowolnych formatach medialnych i za pośrednictwem dowolnych kanałów medialnych.
Niniejsza licencja ma zastosowanie do wszelkich form, mediów i technologii znanych obecnie lub opracowanych w przyszłości i obejmuje wykorzystanie przez nas Twojego imienia i nazwiska, nazwy firmy oraz nazwy franczyzy, a także wszelkich znaków towarowych, znaków usługowych, nazw handlowych, logo oraz osobistych i komercyjnych zdjęć dostarczonych przez Ciebie. Zrzekasz się wszelkich praw moralnych do swoich Materiałów i gwarantujesz, że prawa moralne nie zostały w inny sposób naruszone w stosunku do Twoich Materiałów.
Nie przypisujemy sobie żadnej własności do Twoich Materiałów. Zachowujesz pełne prawo własności do wszystkich swoich Materiałów oraz wszelkich praw własności intelektualnej lub innych praw własności związanych z Twoimi Materiałami. Nie ponosimy odpowiedzialności za żadne oświadczenia lub reprezentacje zawarte w Twoich Materiałach zamieszczonych przez Ciebie w dowolnym miejscu na Stronie. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje Wkłady na Stronie i wyraźnie zgadzasz się zwolnić nas z wszelkiej odpowiedzialności oraz powstrzymać się od wszelkich działań prawnych przeciwko nam w związku z Twoimi Wkładami.
Mamy prawo, według własnego uznania, (1) edytować, przeredagowywać lub w inny sposób zmieniać wszelkie Materiały; (2) zmieniać kategorie Materiałów w celu umieszczenia ich w bardziej odpowiednich miejscach na Stronie; oraz (3) wstępnie sprawdzać lub usuwać wszelkie Materiały w dowolnym czasie i z dowolnego powodu, bez uprzedzenia. Nie mamy obowiązku monitorowania Materiałów użytkownika.
11. WYTYCZNE DOTYCZĄCE RECENZJI
W Witrynie możemy udostępnić obszary, w których użytkownik może umieszczać opinie lub oceny. Zamieszczając recenzję, Użytkownik musi spełnić następujące kryteria: (1) powinieneś mieć bezpośrednie doświadczenie z osobą/podmiotem, którego dotyczy recenzja; (2) Twoje recenzje nie powinny zawierać obraźliwych profanacji, ani obelżywego, rasistowskiego, obraźliwego lub nienawistnego języka; (3) Twoje recenzje nie powinny zawierać odniesień dyskryminujących ze względu na religię, rasę, płeć, pochodzenie narodowe, wiek, stan cywilny, orientację seksualną lub niepełnosprawność; (4) recenzje nie powinny zawierać odniesień do działań niezgodnych z prawem; (5) nie powinieneś być powiązany z konkurencją, jeśli zamieszczasz negatywne recenzje; (6) nie powinieneś wyciągać żadnych wniosków co do legalności postępowania; (7) nie możesz zamieszczać żadnych fałszywych lub wprowadzających w błąd oświadczeń; oraz (8) nie możesz organizować kampanii zachęcającej innych do zamieszczania recenzji, zarówno pozytywnych, jak i negatywnych.
Możemy akceptować, odrzucać lub usuwać recenzje według własnego uznania. Nie mamy obowiązku sprawdzania recenzji ani ich usuwania, nawet jeśli ktoś uzna je za niewłaściwe lub niedokładne. Recenzje nie są przez nas zatwierdzane i niekoniecznie reprezentują nasze opinie lub opinie naszych partnerów lub podmiotów stowarzyszonych. Nie ponosimy odpowiedzialności za żadne recenzje ani za żadne roszczenia, zobowiązania lub straty wynikające z recenzji. Publikując recenzję, niniejszym przyznajesz nam wieczyste, niewyłączne, ogólnoświatowe, wolne od tantiem, w pełni opłacone, przenoszalne i podlegające sublicencjonowaniu prawo i licencję na powielanie, modyfikowanie, tłumaczenie, przekazywanie za pomocą dowolnych środków, wyświetlanie, wykonywanie i/lub rozpowszechnianie wszelkich treści związanych z recenzją.
12. ZGŁOSZENIA
Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że wszelkie pytania, komentarze, sugestie, pomysły, opinie i inne informacje dotyczące Witryny lub Ofert Rynkowych ("Materiały") przekazane nam przez użytkownika nie są poufne i stają się naszą wyłączną własnością. Przysługują nam wyłączne prawa, w tym wszelkie prawa własności intelektualnej, i będziemy uprawnieni do nieograniczonego wykorzystywania i rozpowszechniania tych Materiałów w dowolnym celu zgodnym z prawem, komercyjnym lub innym, bez podziękowania ani wynagrodzenia dla użytkownika. Użytkownik niniejszym zrzeka się wszelkich praw moralnych do wszelkich takich Materiałów i niniejszym gwarantuje, że wszelkie takie Materiały są oryginalne lub że ma prawo do ich przesłania. Użytkownik zgadza się, że nie będzie miał możliwości dochodzenia od nas roszczeń z tytułu domniemanego lub faktycznego naruszenia lub sprzeniewierzenia jakichkolwiek praw własności do Materiałów przesłanych przez użytkownika.
13. ZARZĄDZANIE WITRYNĄ
Zastrzegamy sobie prawo, ale nie obowiązek, do: (1) monitorowania Strony pod kątem naruszeń niniejszych Warunków użytkowania; (2) podejmowania odpowiednich działań prawnych wobec każdego, kto według naszego wyłącznego uznania narusza prawo lub niniejsze Warunki użytkowania, w tym bez ograniczeń zgłaszania takiego użytkownika organom ścigania; (3) według naszego wyłącznego uznania i bez ograniczeń, odmawiania, ograniczania dostępu, ograniczania dostępności lub wyłączania (w zakresie technologicznie możliwym) dowolnego z Twoich Wkładów lub dowolnej ich części; (4) według własnego uznania i bez ograniczeń, powiadomienia lub odpowiedzialności, usunięcia z Witryny lub wyłączenia w inny sposób wszystkich plików i treści, które mają nadmierny rozmiar lub są w jakikolwiek sposób uciążliwe dla naszych systemów; oraz (5) zarządzania Witryną w inny sposób mający na celu ochronę naszych praw i własności oraz ułatwienie prawidłowego funkcjonowania Witryny i Ofert Rynkowych.
Szanujemy prawa własności intelektualnej innych osób. Jeśli użytkownik uważa, że jakikolwiek materiał dostępny w Witrynie lub za jej pośrednictwem narusza prawa autorskie, których jest właścicielem lub nad którymi sprawuje kontrolę, prosimy o niezwłoczne powiadomienie nas o tym fakcie za pomocą danych kontaktowych podanych poniżej ("Powiadomienie"). Kopia zawiadomienia zostanie wysłana do osoby, która zamieściła lub przechowuje materiał, którego dotyczy zawiadomienie. Należy pamiętać, że zgodnie z obowiązującym prawem użytkownik może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za szkody, jeśli w zgłoszeniu poda istotne nieprawdziwe informacje. W związku z tym, jeśli użytkownik nie jest pewien, że materiał umieszczony na Stronie lub połączony z nią linkami narusza jego prawa autorskie, powinien najpierw skontaktować się z prawnikiem.
15. OKRES OBOWIĄZYWANIA I ROZWIĄZANIE UMOWY
Niniejsze Warunki użytkowania pozostają w pełnej mocy podczas korzystania przez użytkownika z Witryny. BEZ OGRANICZANIA JAKICHKOLWIEK INNYCH POSTANOWIEŃ NINIEJSZYCH WARUNKÓW UŻYTKOWANIA, ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ODMOWY, WEDŁUG WŁASNEGO UZNANIA I BEZ POWIADOMIENIA LUB ODPOWIEDZIALNOŚCI, DOSTĘPU I MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA ZE STRONY I OFERTY MARKETPLACE (W TYM BLOKOWANIA OKREŚLONYCH ADRESÓW IP) DOWOLNEJ OSOBIE Z DOWOLNEGO POWODU LUB BEZ POWODU, W TYM MIĘDZY INNYMI Z POWODU NARUSZENIA JAKICHKOLWIEK OŚWIADCZEŃ, GWARANCJI LUB PRZYMIERZY ZAWARTYCH W NINIEJSZYCH WARUNKACH UŻYTKOWANIA LUB NARUSZENIA OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA LUB PRZEPISÓW. MOŻEMY ZAKOŃCZYĆ KORZYSTANIE LUB UCZESTNICTWO UŻYTKOWNIKA W WITRYNIE I OFERCIE MARKETPLACE LUB USUNĄĆ JEGO KONTO I WSZELKIE TREŚCI LUB INFORMACJE ZAMIESZCZONE PRZEZ UŻYTKOWNIKA W DOWOLNYM MOMENCIE, BEZ OSTRZEŻENIA, WEDŁUG NASZEGO WYŁĄCZNEGO UZNANIA.
Jeśli z jakiegokolwiek powodu zamkniemy lub zawiesimy Twoje konto, zabraniamy Ci rejestrowania i tworzenia nowych kont pod Twoim nazwiskiem, nazwiskiem fałszywym lub zapożyczonym, lub nazwiskiem jakiejkolwiek osoby trzeciej, nawet jeśli działasz w imieniu osoby trzeciej. Oprócz zamknięcia lub zawieszenia konta użytkownika zastrzegamy sobie prawo do podjęcia odpowiednich kroków prawnych, w tym między innymi do dochodzenia roszczeń na drodze cywilnej, karnej i nakazowej.
16. MODYFIKACJE I PRZERWY
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany, modyfikacji lub usunięcia zawartości Witryny w dowolnym czasie i z dowolnego powodu według własnego uznania i bez uprzedzenia. Nie mamy jednak obowiązku aktualizowania jakichkolwiek informacji zawartych w Witrynie. Zastrzegamy sobie również prawo do modyfikowania lub zaprzestania udostępniania całości lub części Ofert Rynkowych w dowolnym czasie i bez uprzedzenia. Nie ponosimy odpowiedzialności wobec użytkownika ani osób trzecich za jakiekolwiek modyfikacje, zmiany cen, zawieszenie lub zaprzestanie działania Witryny lub Ofert dostępnych na Rynku.
Nie możemy zagwarantować, że Witryna i Oferty Rynkowe będą dostępne przez cały czas. Mogą wystąpić problemy ze sprzętem, oprogramowaniem lub inne problemy bądź konieczność przeprowadzenia prac konserwacyjnych związanych z Witryną, co może skutkować przerwami, opóźnieniami lub błędami. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany, poprawiania, aktualizowania, zawieszania, zaprzestania lub innego modyfikowania Witryny lub Ofert Marketplace w dowolnym czasie i z dowolnego powodu, bez konieczności powiadamiania o tym użytkownika. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, szkody lub niedogodności spowodowane brakiem dostępu do Witryny lub Ofert Marketplace lub niemożnością korzystania z nich podczas przestoju lub przerw w działaniu Witryny lub Ofert Marketplace. Żadne z postanowień niniejszych Warunków Użytkowania nie może być interpretowane jako zobowiązanie do utrzymywania i wspierania Witryny lub Ofert Marketplace ani do dostarczania poprawek, aktualizacji lub informacji związanych z nimi.
17. PRAWO WŁAŚCIWE
Niniejsze warunki podlegają prawu polskiemu i są interpretowane zgodnie z nim oraz stosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów jest wyraźnie wyłączone. Jeśli Twoje miejsce zamieszkania znajduje się w UE, a Ty jesteś konsumentem, dodatkowo posiadasz ochronę przewidzianą przez obowiązujące przepisy prawa Twojego kraju zamieszkania. CNC PRO Radosław Kucharski i Ty zgadzasz się poddać niewyłącznej jurysdykcji sądów województwa śląskiego, co oznacza, że możesz dochodzić swoich praw w zakresie ochrony konsumentów w odniesieniu do niniejszych warunków korzystania z serwisu w Polsce. lub w kraju UE, w którym zamieszkuje użytkownik.
18. ROZSTRZYGANIE SPORÓW
Negocjacje nieformalne
Aby przyspieszyć rozwiązanie i kontrolować koszty wszelkich sporów, kontrowersji lub roszczeń związanych z niniejszymi Warunkami użytkowania ("Spór", a łącznie "Spory") wniesionych przez Ciebie lub nas (indywidualnie "Strona", a łącznie "Strony"), Strony zgadzają się najpierw podjąć próbę nieformalnego negocjowania każdego Sporu (z wyjątkiem Sporów wyraźnie określonych poniżej) przez co najmniej trzydzieści (30) dni przed wszczęciem postępowania arbitrażowego. Takie nieformalne negocjacje rozpoczynają się po przekazaniu przez jedną ze Stron drugiej Stronie pisemnego zawiadomienia.
Binding Arbitration
Wszelkie spory wynikające ze stosunków pomiędzy stronami niniejszej umowy będą rozstrzygane przez jednego arbitra, który zostanie wybrany zgodnie z Regulaminem Arbitrażowym i Wewnętrznym Europejskiego Sądu Arbitrażowego, będącego częścią Europejskiego Centrum Arbitrażu z siedzibą w Strasburgu, obowiązującym w chwili złożenia wniosku o arbitraż, którego przyjęcie stanowi akceptację niniejszej klauzuli. Siedzibą arbitrażu jest Częstochowa, Polska. Językiem postępowania jest język polski. Właściwymi przepisami prawa materialnego jest prawo polskie.
Ograniczenia
Strony uzgadniają, że arbitraż będzie ograniczony do sporu między Stronami indywidualnie. W pełnym zakresie dozwolonym przez prawo: (a) żaden arbitraż nie zostanie połączony z żadnym innym postępowaniem; (b) nie ma prawa ani upoważnienia, aby jakikolwiek Spór był rozstrzygany na zasadzie pozwu zbiorowego lub aby stosowano procedury pozwu zbiorowego; oraz (c) nie ma prawa ani upoważnienia, aby jakikolwiek Spór został wszczęty w rzekomym charakterze reprezentacyjnym w imieniu ogółu społeczeństwa lub jakichkolwiek innych osób.
Wyjątki od nieformalnych negocjacji i arbitrażu
Strony uzgadniają, że następujące Spory nie podlegają powyższym postanowieniom dotyczącym nieformalnych negocjacji wiążącego arbitrażu: (a) wszelkie Spory mające na celu egzekwowanie lub ochronę, lub dotyczące ważności jakichkolwiek praw własności intelektualnej Strony; (b) wszelkie Spory związane z zarzutami kradzieży, piractwa, naruszenia prywatności lub nieuprawnionego użycia, lub powstałe w ich wyniku; oraz (c) wszelkie roszczenia o wydanie nakazu sądowego. Jeśli niniejsze postanowienie zostanie uznane za niezgodne z prawem lub niewykonalne, wówczas żadna ze Stron nie zdecyduje się na arbitraż jakiegokolwiek Sporu objętego tą częścią postanowienia, która została uznana za niezgodną z prawem lub niewykonalną, a taki Spór zostanie rozstrzygnięty przez właściwy sąd w sądach wymienionych powyżej jako właściwe, a Strony zgadzają się poddać osobistej jurysdykcji tego sądu.
19. KOREKTY
W Witrynie mogą znajdować się informacje zawierające błędy typograficzne, nieścisłości lub pominięcia, które mogą dotyczyć Ofert Rynkowych, w tym opisów, cen, dostępności i innych informacji. Zastrzegamy sobie prawo do poprawiania wszelkich błędów, nieścisłości lub pominięć oraz do zmiany lub aktualizacji informacji w Witrynie w dowolnym czasie, bez uprzedniego powiadomienia.
20. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
WITRYNA JEST UDOSTĘPNIANA NA ZASADZIE "TAK JAK JEST" I "TAK JAK JEST DOSTĘPNA". UŻYTKOWNIK ZGADZA SIĘ, ŻE KORZYSTA Z USŁUG WITRYNY NA SWOJE WYŁĄCZNE RYZYKO. W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO ZRZEKAMY SIĘ WSZELKICH GWARANCJI, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, W ZWIĄZKU ZE STRONĄ I KORZYSTANIEM Z NIEJ PRZEZ UŻYTKOWNIKA, W TYM, BEZ OGRANICZEŃ, DOROZUMIANYCH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU I NIENARUSZALNOŚCI. NIE UDZIELAMY ŻADNYCH GWARANCJI ANI NIE SKŁADAMY ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ DOTYCZĄCYCH DOKŁADNOŚCI LUB KOMPLETNOŚCI ZAWARTOŚCI WITRYNY LUB ZAWARTOŚCI JAKICHKOLWIEK WITRYN INTERNETOWYCH, DO KTÓRYCH PROWADZĄ ODNOŚNIKI Z NINIEJSZEJ WITRYNY, I NIE PONOSIMY ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA (1) BŁĘDY, POMYŁKI LUB NIEŚCISŁOŚCI W TREŚCI I MATERIAŁACH, (2) OBRAŻENIA CIAŁA LUB SZKODY MAJĄTKOWE, NIEZALEŻNIE OD ICH CHARAKTERU, WYNIKAJĄCE Z DOSTĘPU DO WITRYNY I KORZYSTANIA Z NIEJ, (3) NIEUPRAWNIONY DOSTĘP LUB WYKORZYSTANIE NASZYCH BEZPIECZNYCH SERWERÓW I/LUB WSZELKICH PRZECHOWYWANYCH NA NICH DANYCH OSOBOWYCH I/LUB INFORMACJI FINANSOWYCH, (4) PRZERW LUB ZAPRZESTANIA TRANSMISJI DO LUB ZE STRONY, (5) WSZELKICH BŁĘDÓW, WIRUSÓW, KONI TROJAŃSKICH LUB PODOBNYCH, KTÓRE MOGĄ BYĆ PRZEKAZYWANE DO LUB PRZEZ STRONĘ PRZEZ OSOBY TRZECIE, I/LUB (6) WSZELKICH BŁĘDÓW LUB BRAKÓW W TREŚCI I MATERIAŁACH LUB ZA JAKIEKOLWIEK STRATY LUB SZKODY JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU PONIESIONE W WYNIKU KORZYSTANIA Z JAKIEJKOLWIEK TREŚCI ZAMIESZCZONEJ, PRZEKAZANEJ LUB W INNY SPOSÓB UDOSTĘPNIONEJ ZA POŚREDNICTWEM STRONY. NIE GWARANTUJEMY, NIE POPIERAMY, NIE UDZIELAMY GWARANCJI ANI NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŻADNE PRODUKTY LUB USŁUGI REKLAMOWANE LUB OFEROWANE PRZEZ OSOBY TRZECIE ZA POŚREDNICTWEM STRONY, JAKIEJKOLWIEK STRONY INTERNETOWEJ, DO KTÓREJ PROWADZĄ HIPERŁĄCZA, ANI JAKIEJKOLWIEK STRONY INTERNETOWEJ LUB APLIKACJI MOBILNEJ PRZEDSTAWIONEJ NA BANERZE LUB W INNEJ REKLAMIE, A TAKŻE NIE BĘDZIEMY STRONĄ ANI NIE BĘDZIEMY W ŻADEN SPOSÓB ODPOWIEDZIALNI ZA MONITOROWANIE JAKICHKOLWIEK TRANSAKCJI POMIĘDZY UŻYTKOWNIKIEM A JAKIMIKOLWIEK DOSTAWCAMI PRODUKTÓW LUB USŁUG POCHODZĄCYMI OD OSÓB TRZECICH. PODOBNIE JAK W PRZYPADKU ZAKUPU PRODUKTU LUB USŁUGI ZA POŚREDNICTWEM DOWOLNEGO MEDIUM LUB W DOWOLNYM ŚRODOWISKU, UŻYTKOWNIK POWINIEN KIEROWAĆ SIĘ WŁASNYM OSĄDEM I ZACHOWAĆ OSTROŻNOŚĆ W STOSOWNYCH PRZYPADKACH.
21. OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI
W ŻADNYM WYPADKU ANI MY, ANI NASI DYREKTORZY, PRACOWNICY CZY PRZEDSTAWICIELE NIE BĘDZIEMY PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC UŻYTKOWNIKA LUB JAKIEJKOLWIEK STRONY TRZECIEJ ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, WYNIKOWE, PRZYKŁADOWE, PRZYPADKOWE, SZCZEGÓLNE LUB KARNE, W TYM ZA UTRATĘ ZYSKU, PRZYCHODÓW, DANYCH LUB INNE SZKODY WYNIKAJĄCE Z KORZYSTANIA ZE STRONY, NAWET JEŚLI ZOSTALIŚMY POINFORMOWANI O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD.
22. ODSZKODOWANIE
Zgadzasz się bronić, zabezpieczać i chronić nas, w tym nasze podmioty zależne, stowarzyszone oraz wszystkich naszych urzędników, agentów, partnerów i pracowników, przed wszelkimi stratami, szkodami, odpowiedzialnością, roszczeniami lub żądaniami, w tym przed uzasadnionymi kosztami obsługi prawnej, zgłoszonymi przez osoby trzecie w związku z lub wynikającymi z: (1) Twoich Wkładów; ( 2) korzystanie z Witryny; ( 3) naruszenie niniejszych Warunków użytkowania; ( 4) naruszenie przez użytkownika oświadczeń i gwarancji określonych w niniejszych Warunkach użytkowania; ( 5) naruszenia przez użytkownika praw osób trzecich, w tym m.in. praw własności intelektualnej; lub ( 6) jakiegokolwiek jawnego szkodliwego działania w stosunku do innych użytkowników Strony, z którymi Użytkownik połączył się za pośrednictwem Strony. Niezależnie od powyższego, zastrzegamy sobie prawo, na koszt Użytkownika, do podjęcia wyłącznej obrony i kontroli wszelkich spraw, w związku z którymi Użytkownik jest zobowiązany do wypłaty odszkodowania, a Użytkownik zgadza się współpracować, na swój koszt, z nami w obronie takich roszczeń. Dołożymy uzasadnionych starań, aby powiadomić Kontrahenta o każdym takim roszczeniu, działaniu lub postępowaniu, które podlega niniejszemu odszkodowaniu, gdy tylko się o nim dowiemy.
23. DANE UŻYTKOWNIKA
Będziemy przechowywać pewne dane, które użytkownik przekazuje do Witryny w celu zarządzania działaniem Witryny, a także dane związane z korzystaniem z Witryny przez użytkownika. Mimo że regularnie wykonujemy rutynowe kopie zapasowe danych, użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszystkie dane, które przekazuje lub które odnoszą się do jakichkolwiek działań podjętych przez niego przy użyciu Strony. Użytkownik zgadza się, że nie ponosimy odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie takich danych i niniejszym zrzeka się wszelkich praw do działań przeciwko nam wynikających z takiej utraty lub uszkodzenia takich danych.
24. KOMUNIKACJA, TRANSAKCJE I PODPISY ELEKTRONICZNE
Odwiedzanie Witryny, wysyłanie do nas wiadomości e-mail oraz wypełnianie formularzy online stanowi komunikację elektroniczną. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną i zgadza się, że wszystkie umowy, powiadomienia, ujawnienia i inne informacje przekazywane przez nas użytkownikowi drogą elektroniczną, za pośrednictwem poczty elektronicznej i Witryny spełniają wszelkie wymogi prawne dotyczące formy pisemnej. UŻYTKOWNIK NINIEJSZYM WYRAŻA ZGODĘ NA KORZYSTANIE Z PODPISÓW ELEKTRONICZNYCH, UMÓW, ZAMÓWIEŃ I INNYCH ZAPISÓW ORAZ NA ELEKTRONICZNE DOSTARCZANIE POWIADOMIEŃ, ZASAD I ZAPISÓW TRANSAKCJI INICJOWANYCH LUB ZAKOŃCZONYCH PRZEZ NAS LUB ZA POŚREDNICTWEM WITRYNY. Użytkownik niniejszym zrzeka się wszelkich praw lub wymogów wynikających z ustaw, rozporządzeń, przepisów, rozporządzeń lub innych praw obowiązujących w dowolnej jurysdykcji, które wymagają oryginalnego podpisu lub dostarczenia lub przechowywania zapisów w formie innej niż elektroniczna, lub płatności lub udzielania kredytów w inny sposób niż drogą elektroniczną.
25. UŻYTKOWNICY I MIESZKAŃCY KALIFORNII
Jeżeli jakakolwiek skarga złożona u nas nie zostanie rozwiązana w sposób zadowalający, można skontaktować się z Jednostką Pomocy w Składaniu Skarg Wydziału Obsługi Konsumentów Departamentu Spraw Konsumenckich w Kalifornii, pisząc na adres 1625 North Market Blvd., Suite N 112, Sacramento, California 95834 lub telefonicznie pod numerem (800) 952-5210 lub (916) 445-1254.
26. RÓŻNE
Niniejsze Warunki użytkowania oraz wszelkie polityki i zasady operacyjne publikowane przez nas na Stronie lub w odniesieniu do Strony stanowią całość umowy i porozumienia między Tobą a nami. Niewykonanie lub niewywiązanie się przez nas z któregokolwiek prawa lub postanowienia niniejszych Warunków użytkowania nie oznacza zrzeczenia się tego prawa lub postanowienia. Niniejsze Warunki użytkowania działają w najszerszym zakresie dopuszczalnym przez prawo. Możemy w dowolnym momencie przenieść dowolne lub wszystkie nasze prawa i obowiązki na inne podmioty. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, szkody, opóźnienia lub zaniechania działania spowodowane przez przyczyny pozostające poza naszą kontrolą. Jeśli jakiekolwiek postanowienie lub część postanowienia niniejszych Warunków użytkowania zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne, takie postanowienie lub część postanowienia uznaje się za wyłączone z niniejszych Warunków użytkowania i nie wpływa ono na ważność i wykonalność pozostałych postanowień. W wyniku przyjęcia niniejszych Warunków użytkowania lub korzystania z Witryny nie powstaje między nami a użytkownikiem żadna relacja typu joint venture, partnerstwo, stosunek pracy ani stosunek pośrednictwa. Użytkownik zgadza się, że niniejsze Warunki użytkowania nie będą interpretowane na naszą niekorzyść ze względu na fakt ich sporządzenia. Niniejszym zrzekasz się wszelkich zarzutów, jakie możesz mieć w związku z elektroniczną formą niniejszych Warunków użytkowania oraz brakiem podpisania przez strony niniejszych Warunków użytkowania.
27. KONTAKT Z NAMI
W celu rozstrzygnięcia skargi dotyczącej Witryny lub uzyskania dalszych informacji dotyczących korzystania z Witryny należy skontaktować się z nami pod adresem:
CNC PRO Radosław Kucharski
Sportowa 8
Konopiska , Śląskie 42-274
Polska
Tel: __________
contact@wood-lights.com
.

Jest to standardowa informacja o plikach cookie, którą można łatwo dostosować lub wyłączyć w administracji. Używamy plików cookie, aby zapewnić Ci jak najlepsze warunki korzystania z naszej witryny. Czytaj więcej

Or sign in with:

Compare (0 items) My Wishlist (0 items) Kontakt z nami
Please login first

Or sign in with:

Please login first

Or sign in with:

Your cart

There are no more items in your cart